akcja wirusoochrona

 

Sprawozdanie z akcji informacyjno-edukacyjnej

pt. ,,Wirusoochrona''.

 


W związku z sytuacją epidemiologiczną rozprzestrzeniania się

wirusa SARS CoV-2,

nasze przedszkole włączyło się do akcji informacyjno-edukacyjnej

pt:,,Wirusoochrona' zainicjowaną przez Wojewódzką Stację

Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

Akcja ta polegała na zorganizowaniu zajęć,

dzięki którym dzieci pogłębiły wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom

zakaźnym przenoszonym droga kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem

profilaktyki koronawirusa.

Poruszono zagadnienia takie jak: higiena rąk,

podstawowe zasady zdrowego odżywiania, rola szczepień,

prawidłowe odżywianie się, propagowanie aktywności fizycznej,

dostosowywanie ubioru do aktualnych warunków pogodowych

a także podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu

zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, wymieniały wiedzę na zadane tematy a także

stosowały zdobytą wiedzę w praktyce.

Zapraszamy przedszkolaki

 

 

Rozpoczynamy kolejny Nowy Rok Szkolny 2021/2022

NOWY ROK SZKOLNY

 

REGULAMIN POBYTU DZIECKA  W INTEGRACYJNYM PRZEDSZKOLU NR 12
 IM. MARII MONTESSORI W CHORZOWIE W REŻIMIE SANITARNYM

 

 

                W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa pobytu dziecka     i osób pracujących w  przedszkolu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, sporządzono procedury obowiązujące w placówce zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Imię i nazwisko dziecka: ..........................................................................................................................

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, a innym dzieciom i osobom pracującym w placówce bezpieczny pobyt będę przekazywać dyrektorowi wszystkie istotne informacje o stanie zdrowia dziecka
 2. Zaopatrzę dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w maseczkę podczas drogi "do" i "z" przedszkola.
 3. Będę przyprowadzać dziecko tylko dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.
 4. Zgadzam się na codzienny pomiar temperatury ciała podczas przyjmowania dziecka do przedszkola oraz w czasie jego pobytu w przedszkolu.
 5. Nie będę przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawi się w domu rodzinnym osoba na kwarantannie lub izolacji sanitarnej.
 6. Wyjaśnię dziecku, że nie należy zabierać do przedszkola, ani zabierać z przedszkola do domu żadnych zabawek ani innych przedmiotów.
 7. Będę regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, szczególnie o zakazie dotykania okolicy ust, nosa, oczu, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania, częstym i dokładnym myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na powitanie, nie przytulanie się do innych dzieci i osób.
 8. Przyjmuję do wiadomości, iż przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
 9. W celu zabezpieczenia właściwej organizacji i funkcjonowania przedszkola zobowiązuję się zapoznać i przestrzegać ściśle zapisów  PROCEDURY  POSTĘPOWANIA W REŻIMIE SANITARNYM 
  W  INTEGRACYJNYM PRZEDSZKOLU NR 12 IM. MARII MONTESSORI W CHORZOWIE
   
  a szczególnie zapisów dotyczących mnie i mojego dziecka.
 10. W celu zabezpieczenia właściwej organizacji i funkcjonowania przedszkola zobowiązuję się przestrzegać ściśle zadeklarowanych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka.                                     
 11. Dziecko będzie odbierane w miarę możliwości przez stałe osoby, w celu zminimalizowania rotacji osób postronnych
 12. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 lub pojawienia się symptomów złego samopoczucia zgadzam się na podjęcie ustalonych procedur bezpieczeństwa: odseparowanie w izolatorium pod opieką  wskazanego pracownika przedszkola.
 13. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekuna przedszkola oraz odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji
 14. W celu szybkiego kontaktu z rodzicami bądź innymi osobami upoważnionymi podaję aktualne  numery telefonów:

MATKA

 

OJCIEC

 

 

 

 

 

 

 1. Zobowiązuję się do przestrzegania założeń powyższego regulaminu.