Rekrutacja rok szkolny 2021/2022


 

SZANOWNI RODZICE!

 

 

Dyrektor Integracyjnego Przedszkola nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie zawiadamia,

że  informacja o przydziale  dzieci  nowoprzyjętych do poszczególnych oddziałów przedszkolnych   oraz  małych

zmianach  w grupach wiekowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola, FB oraz na tablicy

informacyjnej przy przedszkolu  najpóźniej do 10 sierpnia 2021r.

 

 

Poważaniem

 

Bożena Walotek

 

Dyrektor Integracyjnego Przedszkola nr 12 im. Marii Montessori
 w Chorzowie

 

 

 

Komunikat z dnia 17 czerwca 2021r.

 

Lista  kandydatów niezakwalifikowanych

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

 

 

Komunikat z dnia 16 kwietnia 2021r.

 

Lista kandydatów przyjętych

 

 

Komunikat z dnia 31 marca 2021r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych


do Integracyjnego Przedszkola Nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie

 

Lista kandydatów  zakwalifikowanych

 

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych


do Integracyjnego Przedszkola Nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie

 

Lista kandydatów  zakwalifikowanych

 

 

UWAGA RODZICE!

                     Rekrutacja 2021/2022 dla nowo przyjętych dzieci

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w systemie elektronicznym.


W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2015, 2016, 2017 i 2018 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.


Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego –

na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe. Oddziały zerowe mieszczą się w szkołach podstawowych: SP 15, SP 17, SP 37. 

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących

edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

 

 

UWAGA!

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym.

 

 W celu zapisania do przedszkola  dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powinien zgłosić się

w terminie  od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów

z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1 do Zasad organizacji kształcenia

dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów, będących załącznikiem

do Zarządzenia Nr OR.175.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 

Zasady rekrutacji


Zapisy w formie elektronicznej  będą trwały od 1 marca do 12 marca 2021r. Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego

nastąpi 1 marca br. o godz. 8.00


Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie ,wydrukować i podpisać.

Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

 

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: https://chorzow.formico.pl

 

 

Ważne terminy:


- Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału w szkole podstawowej:

od 1 marca, godz. 8.00 do 12 marca 2021 r. godz.15.00

Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w naszej placówce, wyłącznie wtedy, jeżeli nasze przedszkole zostało wskazane we wniosku jako pierwsze. 

 w terminie:

  • 1 – 11 marca w godzinach 6.30 – 17.00
  • oraz 12 marca w godzinach  6.30 – 15.00

- Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:                               

   31 marca 2021r. godz. 8.00


- Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania:                      

  od 31 marca 2021r. godz. 8.00 do 15 kwietnia 2021r.godz.15.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 16 kwietnia 2021r. godz. 9.00

 

 


 

 

Uwaga Rodzice!!!

 

 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022